Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Doel
§ 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele relaties tussen de BVBA IMMOPASS, wiens statutaire zetel zich bevindt te 6040 Charleroi, 4ième Rue, 33 (hierna “de inspecteur” genoemd) en haar cliënten.
§ 2. Ze zijn van toepassing op alle bestellingen van diensten, die worden doorgegeven aan de inspecteur.
§ 3. De algemene voorwaarden van de inspecteur zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.
Hier kan alleen van afgeweken worden door een uitdrukkelijke geschreven overeenkomst van de inspecteur.

Artikel 2 – Aanbod, bestelling en deadline voor opname
§ 1. De prijsopgave, op het bestelformulier, papier of op website, van de inspecteur verwijst naar verschillende pakketten, voor elke door de klant gekozen dienst.
§ 2. De prijsopgave van de inspecteur is uitsluitend bestemd voor klanten die gevestigd zijn in België. Zelfs als het aanbod wordt geaccepteerd, is het niet bindend voor de inspecteur als de inspectie betrekking heeft op een onroerend goed dat buiten België gevestigd is.
§ 3. Overeenkomstig artikel VI. 47 van het Wetboek van het economisch recht heeft de klant een termijn van 14 dagen om zich terug te trekken, indien de overeenkomst op afstand is gesloten en dat hij als consument optreedt.
Indien de klant wenst dat de inspecteur zijn opdracht start tijdens de herroepingsperiode, zal hij verplicht worden een voorschot van €150 btw incl. te betalen.
§ 4. Met uitsluiting van het herroepingsrecht of van een geval van overmacht, zal elke annulering van de bestelling door de klant niet resulteren in de terugbetaling van reeds betaalde sommen of enige schadevergoeding.

Artikel 3 – Verleende diensten

1) Technische certificatie van een woning te koop
§ 1. De klant kan kiezen tussen een begeleiding tijdens een bezoek en een volledige inspectie.
§ 2. In het geval van begeleiding tijdens een bezoek, kan de klant een beknopt rapport bestellen, die de problematische elementen van het bezoek opsomt, samen met foto’s ter ondersteuning en de aantekeningen van de inspecteur.
§ 3. De volledige inspectie bestaat uit een visueel en niet-invasief onderzoek van een bepaald gebouw en geeft een objectief en onafhankelijk advies aan de aspirant-koper of de eigenaar van het onroerend goed. De inspectie zal beperkt zijn tot het vinden en interpreteren van standaard indices en hen te adviseren om gespecialiseerde vakmensen aan te spreken, indien hun tussenkomst noodzakelijk lijkt.
De inspectie omvat, zonder dat deze lijst volledig is, vloeren, muren, zichtbare funderingen, elementaire technische installaties, zowel binnen als buiten.
§ 4. Na de volledige inspectie wordt een auditverslag ImmoPass opgemaakt. Dit bevat het volledige inspectierapport en het certificaat ImmoPass.
Het volledige inspectierapport bevat de inventaris van de geïnspecteerde items, foto’s en het advies over elk van de geïnspecteerde items, volgens de volgende nomenclatuur:
“Geen specifiek probleem “: bevredigend item, zonder bijzondere opmerkingen
“Klein probleem “: een aandachtspunt dat schade kan toebrengen aan het pand of buitengebruikstelling van de installaties;
“Belangrijk probleem”: een kritiek punt dat een mogelijk gevaar vormt met belangrijke gevolgen voor de staat van het gebouw of het gebruik ervan;
“Niet-gecontroleerd “: een item dat niet door de inspecteur kan worden geïnspecteerd, wegens ontoegankelijkheid van het gebouw of wegens onmogelijkheid om de inspectie uit te voeren zonder schade te berokkenen aan het gebouw, of om andere redenen.
In het rapport kan de inspecteur, zonder daartoe verplicht te zijn, adviseren contact op te nemen met professionals uit de branche, met mogelijke doorverwijzingen.
Het certificaat ImmoPass is een document waarin de resultaten van de geïnspecteerde punten worden samengevat met behulp van één van de volgende kleuren:
“Groen “: er is geen bijzondere opmerking als gevolg van de inspectie;
«Oranje”: er zijn aandachtspunten die schade aan het goed kunnen veroorzaken of buitengebruikstelling van installaties, herstelling of advies tot het in orde stellen;
“Rood”: dit betekent dat er een mogelijk gevaar is, dat significante gevolgen kan hebben voor de staat van het gebouw of voor het gebruik ervan.
§ 5. De verplichte basiscertificaten die beschikbaar zijn, worden aan het rapport ImmoPass gekoppeld.
§ 6. De inspecteur kan ook in zijn verslag ImmoPass de volgende bijkomende diensten opnemen:
# Stedenbouwkundig onderzoek;
# De aanvraag voor een “certificat d’urbanisme n°1” , indien de klant in het Waalse Gewest woont;
# Een vooronderzoek op de naleving van stedenbouwkundige regels;
# Opstellen van een schematisch 2D plan van de woonoppervlakken en de inrichting; dit is geen plan van een architect;
# Coördinatie met een erkende EPC-keurder, met het oog op de vaststelling van het EPC- certificaat volgens de regionale normen.

2) Technische diagnose van appartementsgebouwen
§ 1. De technische audit ImmoPass van uw gebouw is een diagnose uitgevoerd door een erkende architect op meer dan 80 checkpoints. Het stelt u in staat om te beslissen over de goede staat van uw gebouw en geeft u precieze informatie over de uit te voeren werken om de waarde van uw woning te behouden.
De gecontroleerde punten zijn onder andere de structurele kwaliteit van het gebouw, het dak, deuren en raamwerk, isolatie, verwarming en warmwaterinstallatie, technische uitrustingen (liften, zekeringskasten, rookafvoer,…), staat van de gemeenschappelijke delen, afwezigheid van vocht, houtrot, termieten, enz.
§ 2. De klant kan ervoor kiezen om de volledige monitoring van de werken te delegeren aan de gespecialiseerde architecten van ImmoPass, die op verzoek van de klant verschillende bezoeken afleggen tijdens de duur van de werken en de oplevering, om zodoende de goede uitvoering ervan te garanderen.
§ 3. Aan het einde van de inspectie krijgt u een duidelijk en begrijpelijk verslag met alle noodzakelijke werkzaamheden met hun prioriteiten en de begrotingen die in de 2, 5 en 10 jaar moeten worden voorzien. Het inspectierapport bevat een overzicht van de geïnspecteerde items, met foto’s en het advies over elk van de geïnspecteerde elementen, volgens de volgende nomenclatuur:
“Geen specifiek probleem”: dit item behoeft geen speciale zorg volgens de architect.
“Actie < 2 jaar": dit controlepunt zou actie (renovatie, grondige analyse, werken,...) binnen 2 jaar vereisen. "Actie < 5 jaar": dit controlepunt zou actie (renovatie, grondige analyse, werken,...) binnen 5 jaar vereisen. "Actie < 10 jaar": dit controlepunt zou actie (renovatie, grondige analyse, werken,...) binnen 10 jaar vereisen. "N/A": niet gecontroleerd (met de opmerking van de reden waarom het punt niet kan worden gecontroleerd of beschreven), of niet van toepassing op het type gebouw. § 4. Items die niet expliciet in het rapport worden vermeld, worden geacht niet te zijn gecontroleerd door de inspecteur. Artikel 4 – Betaling § 1. Facturen worden door de klant betaald via bankoverschrijving voorafgaand aan de inspectie of op de dag van de inspectie, via Bancontact, als beschikbaar. § 2. In geval van niet-betaling op het moment van de inspectie, wordt de factuur verhoogd zonder voorafgaande kennisgeving met een nalatigheidsinterest van 1% per maand; elk begin van de maand wordt beschouwd als een volledige maand. Tevens wordt een forfaitair bedrag van 15 % van de onbetaalde facturen in rekening gebracht als schadevergoeding, met een minimum van €100. § 3. Zolang de klant nalatig blijft om de factuur te voldoen, heeft de inspecteur het recht de dienstverlening op te schorten tot de volledige betaling van alle schulden, inclusief vergoedingen en nalatigheidsintresten. Artikel 5 – Verplichtingen van de klant § 1. In geval van volledige inspectie van het gebouw verbindt de klant zich ertoe de inspecteur de volgende documenten te verstrekken: # het geldig EPC-certificaat; # het keuringsattest van de elektrische installatie ; # het keuringsbewijs van de gasinstallatie; # het keuringsbewijs van de mazouttank; # facturen die het onderhoud aantonen van de technische installaties. § 2. Om de correcte uitvoering van de diensten te garanderen, moet de klant erop toezien dat: # hij de door de inspecteur gevraagde informatie tijdig verstrekt; # hij zorgt draagt voor de arbeidsvoorwaarden voor inspectie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en hygiëne; # hij ervoor zorgt dat de te controleren ruimten en installaties veilig en toegankelijk zijn voor de inspecteur; # hij de nodige volmachten aan de inspecteur verleent teneinde de aan hem of haar toevertrouwde taken te vervullen; # hij of zijn begeleider aanwezig is voor de inspecteur om toegang te verlenen tot het gebouw tijdens de inspectie. § 3. De klant garandeert dat de informatie die hij aan de inspecteur verstrekt correct is. § 4. In geval van niet-naleving van de in § 2 genoemde verplichtingen kan de inspecteur niet garanderen dat de bestelling en de levertijd correct worden uitgevoerd. Artikel 6 – Uitvoering van de prestaties § 1. De inspecteur kan het contract pas uitvoeren na ontvangst van de gevraagde informatie. § 2. De inspecteur spant zich in om zijn diensten, met de hoogste kwaliteit, uit te voeren, maar dit beperkt zich tot een inspanningsverplichting. § 3. De diensten waarvan de klant via de inspecteur zal genieten, worden uitgevoerd door onderaannemers. Artikel 7 – Opzegging § 1. De klant doet afstand van de eenzijdige opzegging van het contract voor levering van diensten. Artikel 8 – Garanties en beperking van aansprakelijkheden § 1. Indien de klant van mening is dat hij of zij van oordeel is de kwaliteit van de door de inspecteur geleverde diensten aan te vechten, moet hij of zij, op straffe van verval van rechten, dit per aangetekende brief doen, binnen de 7 dagen na de uitvoering van de genoemde diensten door de inspecteur. § 2. In ieder geval is de aansprakelijkheid van de inspecteur beperkt tot het bedrag dat de klant in uitvoering van de opdracht heeft betaald en is deze niet aansprakelijk voor gevolgschade. § 3. De inspecteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-ontdekking van een verborgen gebrek in het gebouw, die onmogelijk was voor hem op te sporen als onderdeel van zijn opdracht, wetende dat zijn opdracht beperkt is tot een visueel onderzoek. § 4. De inspecteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen te kwader trouw gepleegd door de onderaannemers. Artikel 9 – Vertrouwelijkheid § 1. Elke partij houdt zich aan een strikte vertrouwelijkheid voor alle informatie die haar door de andere partij wordt meegedeeld. § 2. De inspecteur verbindt zich ertoe de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Artikel 10 – Overmacht § 1. Geen enkele partij is aansprakelijk voor de volledige of gedeeltelijke niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan buitengewone omstandigheden, die het onmogelijk maken om te voldoen aan de overeenkomst en die niet te wijten zijn aan één van de partijen. § 2. De partij die door dergelijke gebeurtenis is getroffen, stelt de andere partij zo spoedig mogelijk in kennis en dit uiterlijk binnen 5 werkdagen na de gebeurtenis. § 3. De partijen komen overeen dat zij zo spoedig mogelijk zullen overleggen om de uitvoeringsmodaliteiten te bepalen van de opdracht tijdens de duur van het geval van overmacht. Artikel 11 – Intellectuele eigendom § 1. De inspecteur is de exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten met betrekking tot de foto's en logo's op de commerciële documenten van de inspecteur, met inbegrip van de website van de inspecteur, en de eigendomsrechten komende van de geleverde diensten voor de klant. Artikel 12 – Slotbepalingen § 1. De onwettigheid of niet-geldigheid van één van de in het contract bedoelde clausules impliceert niet de nietigheid van de andere clausules. § 2. De overeenkomst tussen de inspecteur en de opdrachtgever wordt uitsluitend gereguleerd door het Belgisch recht. § 3. In geval van een geschil over de onderhandeling, de opmaak, de interpretatie, de uitvoering en de ontbinding van deze overeenkomst, zijn enkel de rechtbanken en hoven van Brussel bevoegd.